Terug naar overzicht

Rapport ‘Voorzorg als Nazorg’ gepubliceerd

1 februari 2023

Vanaf 2018 zetten wij ons in Noord-Nederland in om bijkomende detentieschade voor de zelfmelders en hun omgeving te beperken. Als team zijn we erg blij met het verschijnen van het evaluatieonderzoek: ‘Voorzorg als nazorg’.

Over het rapport
Het project Koers en Kansen 3Noord ‘sanctie-uitvoering op regionale maat’ wordt in dit onderzoek geëvalueerd. Het betreft een pilotproject dat opgestart is in 2018 in de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe, met als doel het beperken en liefst voorkomen van detentieschade. Het project richt zich hierbij specifiek op zelfmelders: personen die zijn veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf en een oproep krijgen om zichzelf op een bepaalde datum te melden bij een gevangenis. Waar bij reguliere gedetineerden gemeenten de taak hebben om nazorg te verlenen voor een goede re-integratie na detentie, hebben gemeenten bij deze groep bij uitstek de kans om voorafgaand aan de detentie acties te ondernemen om detentieschade te beperken en de re-integratie na afloop te vergemakkelijken. Voorzorg als nazorg dus, omdat het vooraf voorkomen van schade efficiënter is dan het achteraf herstellen ervan.

Dit rapport is het verslag van een evaluatieonderzoek dat is aangevraagd door de kerngroep van het project 3Noord. In die kerngroep zijn de drie provincies (Groningen, Friesland en Drenthe) vertegenwoordigd als ook de twee bij het project betrokken penitentiaire inrichtingen (Leeuwarden en Veenhuizen).

Het doel van het huidige onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de werkzame onderdelen van het werkproces, de knelpunten en de succesfactoren. De bijbehorende onder­zoeksvragen zijn dan ook de volgende:
1. Wat zijn, vanuit het beoogde resultaat van beperking van detentieschade, de werkzame elementen in de Koers en Kansen aanpak in 3Noord (zowel vanuit het perspectief van professionals als zelfmelders)?
2. In hoeverre draagt de aanpak in 3Noord bij aan het beperken/voorkomen van detentieschade?
3. Hoe kan het werkproces verder worden verbeterd, met oog het vergroten van de werkzaamheid?

“Verdere investering in dit project zal, op basis van de te verwachten baten voor de samen­leving, lonen. Overweeg uitbreiding van het project naar andere regio’s en uitbreiding van de doelgroep naar arrestanten en vrouwen. “

Bron: Rapport ‘voorzorg uit nazorg’ Aanbeveling 12 (pagina 108)

 

Lees hier het rapport
Download hier het rapport als pdf


Uitvoering onderzoek

Lotte Gunnink, Martina Althoff en Michiel van der Wolf hebben dit onderzoek verricht vanuit de vakgroep strafrecht en criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Lotte Gunnink, criminoloog, was daar werkzaam op project- basis en is thans analist bij de politie. Martina Althofff en Michiel van der Wolf zijn er werkzaam als universitair hoofd- docent. Zij is criminoloog en hij psycholoog en jurist en is tevens hoogleraar forensische psychiatrie aan de Universiteit Leiden.

Terug naar overzicht